Pterygoplichthys pardalis, Amazon sailfin catfish. MC Gilbert 2018

Pterygoplichthys pardalis, Amazon sailfin catfish. MC Gilbert 2018